Certified Crystal Reader®
  Angelic Love & Life Coach
 Tera-Mai 
Reiki & Crystal Healer   
  TM

  Dia Linn

Certified Angel Card Reader®

Tera-Mai™ Reiki genezers beoefenen de oude kunst van genezing door handoplegging, zoals beschreven in de Bijbel of observeren het werk van Gods Engelen.

REIKI is geen religie, cultus of geloofssysteem. Ook heeft het niets te maken met occultisme of spiritisme.  

REIKI onderscheidt zich van andere geneeswijzen en is niets on-of bovennatuurlijks.


REIKI is aan het begin van de 19e eeuw door Dr. Mikao Usui herondekt en wordt daardoor ook wel 'the Usui System Of Natural Healing' genoemd. REIKI betekent letterlijk Universele (Rei) Levensenergie (ki). Het is een oude geneeskunst. Het is een methode waarbij genezende levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid door middel van de handen. Deze worden op de ontvanger gelegd en de energie stroomt vanzelf. Ook kan dit op afstand plaatsvinden.


Bij REIKI wordt er gebruik gemaakt van gekanaliseerde energie. Op het moment van handoplegging of werken op afstand bij mens of dier, wordt de REIKI energie als het ware aangezogen en wordt deze energie met de handen doorgegeven. Het stroomt via de kruin-chakra (7e Chakra) van de gever naar binnen en gaat via de geopende kanalen van de gever naar het lichaam van de ontvanger.


Door REIKI door te geven wordt het cellensysteem van de ontvanger geactiveerd. Dit is een natuurlijk herstellend en genezend vermogen van het lichaam van mens en dier. Tevens geef je universele levensenergie door waardoor de organen en het lichaam van de ontvanger uit een verkrampte modus komen en daardoor zelf weer kunnen gaan herstellen.

Tera-Mai™ Reiki healers practice the ancient art of hands-on healing, as described in the Bible or observe God's Angels work.

REIKI is not a religion, cult or belief system. Also, it has nothing to do with occultism or spiritism. 

REIKI distinguishes itself from other medicine and is nothing supernatural.


REIKI was rediscovered by Dr. Mikao Usui in the beginning of the 19th century and is also referred to as ‘the Usui System Of Natural Healing’. REIKI literally means Universal (Rei) Life Energy (ki). It is an ancient medicine. It is a method by which healing life energy is passed through the body of the giver to the recipient through the hands. These are placed on the receiver and the energy flows on its own. This can also be done remotely.

REIKI uses channeled energy. At the time of hands-on healing or working remotely with humans or animals, the REIKI energy is drawn as it were and this energy is passed through the hands. It flows through the givers crown chakra (7th Chakra) and passes through the open channels from the giver to the receiver's body.

By transmitting REIKI, the recipient's cellular system is activated. This is a natural restoring and healing ability of the human and animal body. In addition, you give universal life energy, which causes the recipient's organs and body to come out of a cramped mode and thereby restore themselves.